Vilka är vi

Björkstakyrkan är en baptistförsamling som är  del av Evangeliska Frikyrkan som är en församlings- och missionsrörelse där 299 självständiga kristna församlingar med 33 091 församlingsmedlemmar (2013) samverkar (citat från efk.se).
* Vi menar att vår församlings uppdrag är att leva i ett livsförändrande lärjungaskap med Jesus och ge detta hopp vidare.

* Vi önskar att gemenskap ska prägla vår församling. Denna gemenskap vill vi, i sin tur, ska präglas av nåd, generositet, Andens gåvor i praktiken och smågruppsarbete.

* Vi vill ledas av Guds ord, Jesusrelation, Den Helige Ande, bön, ett betjänande ledarskap och mottot ”En mångkulturell kyrka för alla”. I beslutsprocesser och övrigt arbete vill vi arbeta i team.

* I vår verksamhet fokuserar vi, som församling, på att leva i relation med Gud, både uppåt-, inåt- och utåtriktat.

Uppåtriktat genom att vi lever i tillbedjan och lyssnar till Gud i bibelordet och bönen.

Inåtriktat genom att utrusta, bemyndiga och frigöra sunda lärjungar som var och en är trygg i att vara en värdefull del av verksamheten.

Utåtriktat genom att vara Jesu händer. Nå människor i vår närhet och resten av världen med Guds ord och kraft i handling och kärlek.